สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   มุกดาตระกูล
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์   ปะนามะเส
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิตลดา  สิมสีดา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตั้งชารี
3. เด็กหญิงชลดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นายสมคิด  คำจันทร์วงษา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์  ปะนามะเส